SSBF Valberedning

Valberedningen SSBF ber om hjälp i arbetet att hitta valbara personer till Sydsvenska Bouleförbundets styrelse.
Senast den 15 januari vill de ha förslag på valbara personer.
För vidare information se bilagt dokument.
 
Med Hälsningar
Bernt Bankemo, SSBF valberedning